Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre Členov

MEMBERSHIP KOŠICE CROWS

Prevádzkovateľ KOŠICE CROWS, o.z.
Sídlo Ďurkov 107, 044 19 Ďurkov, Slovensko
IČO 50 248 049
Zapísaný v zozname   občianskych združení  vedenom Ministerstvom   vnútra SR pod registračným číslom: VVS/1-900/90-48429
Osoby oprávnené konať za prevádzkovateľa Filip Fabišík, prezident o.z.
Tieto pravidlá nadobudli platnosť k 6.11.2019
Prevádzkované webové sídlo www.kosicecrows.sk
Podnety poštou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na membership@kosicecrows.sk

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti Členov registrovaných na web stránke www.kosicecrows.sk  a Prevádzkovateľa  , ktorým je občianske združenie KOŠICE CROWS, so sídlom: Ďurkov 107, 044 19 Ďurkov, Košice – okolie, IČO: 50248049 zapísané v zozname občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR pod registračným číslom: VVS/1-900/90-48429, ako aj vzájomný právny vzťah vzniknutý medzi Členom a Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ prostredníctvom web stránky www.kosicecrows.sk prevádzkuje  klub KOŠICE CROWS, po úspešnej registrácii do ktorého a po riadnom zaplatení členského poplatku je Členovi vytvorený používateľský účet (ďalej len účet), prostredníctvom ktorého je Členovi sprístupnený newsletter, účelom ktorého je propagácia profilov Prevádzkovateľa, ako aj propagácia tovarov a služieb (ďalej len produktov) Prevádzkovateľa v prospech Členov a oboznámenie sa Členov o podmienkach stanovených Prevádzkovateľom, resp. o zvýhodnených podmienkach (ďalej len akciách) poskytovaných Prevádzkovateľom, za ktorých si môže Člen zakúpiť produkty od Prevádzkovateľa.

Čl. 1

1.1 Člen, členstvo – registrácia a vznik členstva

1.1.1. Členom klubu Prevádzkovateľa môže byť:

 • fyzická osoba nepodnikateľ (ktorá najneskôr ku dňu vyplnenia registračného formulára dovŕšila 18 rok veku),
 • fyzická osoba podnikateľ,
 • právnická osoba, resp. fyzické osoby, ktoré sú štatutármi alebo zamestnancami právnickej osoby.

1.1.2. Registráciu záujemcu o členstvo môže osoba uvedená v bode 1.1.1., podčlánku 1.1 tohto článku vykonať:

 • v rámci online registračného formulára prístupného na web stránke www.kosicecrows.sk

1.1.3. Členstvo Člena v klube vzniká splnením všetkých podmienok, a to vyplnením registračného formulára záujemcom o členstvo údajmi v požadovanom rozsahu (ďalej len povinné údaje), úhradou členského poplatku a obdržaním potvrdenia Prevádzkovateľa (e-mailom alebo formou SMS správy) o úspešnej registrácii záujemcu o členstvo za Člena klubu prevádzkovaného Prevádzkovateľom na web stránke www.kosicecrows.sk.  Pre úplné vyplnenie registračného formulára je potrebné, aby záujemca o vznik členstva vyplnil registračný formulár prevádzkovateľa na web stránke www.kosicecrows.sk v rozsahu povinných údajov:

 • v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa (ak sa líši od adresy trvalého bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,
 • v prípade fyzickej osoby podnikateľa: meno, priezvisko, obchodný názov, IČO, sídlo, telefónne číslo, e-mailová adresa,
 • v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mailová adresa, ako aj mená a priezviská osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby.

1.1.4. Členstvo Člena v klube Prevádzkovateľa vznikne v okamihu , kedy je Členovi Prevádzkovateľom doručené potvrdenie o úspešnej registrácii. Člen zodpovedá za správnosť identifikačných údajov uvádzaných v registračnom formulári a vykonaním registrácie potvrdzuje ich správnosť. V prípade uvedenia nesprávnych identifikačných údajov Člena do registračného formulára zodpovedá Člen Prevádzkovateľovi za prípadnú škodu, ktorá tým Prevádzkovateľovi vznikne. Člen potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že úplné oprávnenia spočívajúce najmä v prístupe Člena do klubu prevádzkovaného Prevádzkovateľom vznikajú Členovi až okamihom zaplatenia členského poplatku. V prípade, ak zo strany Člena nedôjde k úhrade členského poplatku v rámci procesu registrácie, je Členovi zo strany Prevádzkovateľa poskytnutá 30 dňová lehota, v rámci ktorej je Člen oprávnený uhradiť členský poplatok, čím nadobudne všetky oprávnenia vyplývajúce mu z členstva v klube KOŠICE CROWS prevádzkovanom Prevádzkovateľom. Po dobu od okamihu registrácie do  zaplatenia členského poplatku Členom nie je Členovi sprístupnený Membership prevádzkovaný Prevádzkovateľom. V prípade, ak vo vyššie uvedenej 30 dňovej lehote nedôjde zo strany Člena ku zaplateniu členského poplatku, márnym uplynutím posledného dňa tejto 30 dňovej lehoty dochádza ku zániku členstva Člena v klube KOŠICE CROWS prevádzkovanom Prevádzkovateľom.

1.1.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu záujemcu za Člena klubu KOŠICE CROWS a to bez udania dôvodu. V prípade, ak Prevádzkovateľ využije toto právo a bez udania dôvodu odmietne vykonať registráciu záujemcu o členstvo v klube KOŠICE CROWS, finančné prostriedky ktoré boli zo strany záujemcu o členstvo uhradené Prevádzkovateľovi ako členský poplatok v rámci procesu registrácie, budú zo strany Prevádzkovateľa vrátené záujemcovi o členstvo na bankový účet, z ktorého boli tieto finančné prostriedky prvotne uhradené ako členský poplatok.

1.2 Členstvo PREMIUM

1.2.1. Členstvo Člena v klube KOŠICE CROWS Prevádzkovateľa sa nazýva:

 • PREMIUM

1.2.2. Obsahom členstva PREMIUM je oprávnenie Člena na účasť  na všetky domáce zápasy extraligového mužského hádzanárskeho  klubu KOŠICE CROWS  čapované nápoje na zápasoch , 50% zľava na kávu, Bedminton,   tréningy hádzanej pre 1 dieťa , zľava na koncerty v Hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša, posilňovňa , ktoré sú zahrnuté v mesačnom členkom poplatku.

1.2.3. Pod pojmom Čapované nápoje sa rozumie pivo a nealko čapovaný nápoj, ktorý je aktuálne v ponuke v hádzanárskej hale. Čapované nápoje sú pre Člena PREMIUM zahrnuté v členkom poplatku pričom nápoje je možné konzumovať  v Hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša najskôr 2 hodiny pred začiatkom domáceho zápasu Košice Crows Handball team končiac o najneskôr o 22:00 hod. daného dňa. Pre konzumáciu čapovaných nápojov je nevyhnutné si zakúpiť vratný pohár predávaný Prevádzkovateľom na mieste. Každý člen si môže objednať čapované nápoje v neobmedzenom počte no vždy len v počte 1 kusu do toho daného pohára, ktorý je určený iba pre člena. V prípade piva  je možného podávať len osobám starším ako 18 rokov.

Pod pojmom Káva v kaviarni na recepcii sa rozumie, že Člen PREMIUM si môže kedykoľvek počas otvorenej prevádzky recepcie kúpiť kávu za 50% aktuálne stanovenej ceny.

Pod pojmom Tréningy hádzanej Košice Crows sa rozumie, že každý Člen PREMIUM môže prihlásiť 1 dieťa do prípravky Košice Crows Handball Academy team, ktorá účasť je zahrnutá v členkom poplatku, pri zohľadnení jej kapacitných možností.

Pod pojmom Posilňovňa sa rozumie Prevádzkovateľom vyhradená miestnosť určená na telesné športové aktivity, ktorá   bude dostupná pre verejnosť po dokončení rekonštrukčných prác. Všetkých členov Prevádzkovateľ  upovedomí  o dokončení posilňovne a umožnení využívania jej výhod členom. Využívanie posilňovne Členom  PREMIUM   je zahrnuté v členkom poplatku.

Posilňovňu bude môcť člen využívať každý deň počas otvorenej prevádzky maximálne 1 krát denne v časovom rozsahu maximálne 1,5 hodiny s prihliadnutím na jej obsadenosť a kapacitné možnosti jej využívania.

Pod pojmom Bedminton sa rozumie, že bedminton sa bude prevádzkovať v hádzanárskej hale mimo vyhradených časov zápasov, turnajov, koncertov a podujatí. Voľné časy pre členov budú zverejnené v rozvrhu hodín na stránke hádzanárskej haly (www.hadzanarskahala.sk). Vo voľných časoch člen môže prísť do hádzanárskej haly, preukáže sa členskou kartou a môže ísť hrať bedminton (max 2 hod v jeden deň). Člen je povinný si daný čas rezervovať buď telefonicky, alebo cez rezervačný systém na webovej stránke haly. Rezerváciu si môže člen zabezpečiť  maximálne 3 hodiny pred zvoleným hracím časom, pokiaľ v ňom zvolenom čase nebude mať už zabezpečenú rezerváciu iný člen.

Pod pojmom Permanentka sa rozumie, že po zakúpení členstva automaticky získava člen členskú kartu slúžiacu zároveň ako permanentka na všetky zápasy Košice Crows Hanball team.

Pod pojmom Zľava na koncerty sa rozumie, že v hádzanárskej hale sa ročne organizujú  kultúrno-spoločenské podujatia, na ktorých si Prevádzkovateľ hádzanárskej haly  Košice Crows uplatňuje od organizátorov zľavnené vstupenky pre svojich partnerov a členov pokiaľ bude Prevádzkovateľovi zľava od organizátorov poskytnutá. Výška zľavy, ktorá bude poskytnutá členovi sa bude líšiť od daného podujatia. Informácie ohľadom možnosti poskytnutia zliav   bude členovi  zasielaná prostredníctvom emailu, ktorý  zadal počas registrácie.

1.3 Členské poplatky

1.3.1. Členstvo Člena v klube KOŠICE CROWS prevádzkovaného Prevádzkovateľom je odplatné Výška členského poplatku PREMIUM  hradeného Členom Prevádzkovateľovi je v sume 29,90 € mesačne. Členský poplatok v príslušnom mesiaci, s výnimkou prvého členského poplatku špecifikovaného v bode 1.3.2., je splatný dňom v mesiaci, ktorý svojím číslom zodpovedá dňu, kedy bola vykonaná úhrada prvého členského poplatku Člena a v prípade, ak takýto deň v príslušnom mesiaci nie je, je dňom splatnosti posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, resp. v prípade situácie uvedenej v bode 1.4.2. týchto VOP deň, ktorý svojím číslom zodpovedá dňu kedy bola Členom vykonaná úhrada členského poplatku v rámci trojmesačnej ochrannej doby poskytovanej Členovi v súlade s podčlánkom 1.4. bodom 1.4.2. týchto VOP a ak takýto deň v príslušnom mesiaci nie je, je dňom splatnosti členského poplatku posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca.

1.3.2. Prvý členský poplatok Člen uhrádza v rámci registrácie po úplnom vyplnení registračného formulára, a to prostredníctvom Platobnej brány CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky, a.s. platobnej bankomatovej karty VISA, VISA Electron, MAESTERCARD, Maestro a Dinner Club, pričom úhradou prvého členského poplatku prostredníctvom Platobnej brány CardPay Člen akceptuje zmluvné podmienky Tatra banky, a.s., vzťahujúce sa na použitie predmetnej Platobnej brány. Použitím Platobnej brány CardPay Člen udeľuje Prevádzkovateľovi Platobnej brány CardPay výslovný súhlas so spracovaním údajov o platobnom prostriedku (o platobnej bankomatovej karte) Člena použitej na úhradu prvého členského poplatku s tým, že Prevádzkovateľ nie je oprávnený tieto údaje bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Člena použiť. Člen výslovne súhlasí s realizáciou tzv. opakovaných platieb vykonávaných prostredníctvom Platobnej brány CardPay z platobnej bankomatovej karty Člena, ktorá bola použitá Členom na úhradu prvého členského poplatku s tým, že výška tejto opakovanej platby zodpovedá výške mesačného členského poplatku, pričom táto platba bude Členovi odpisovaná z predmetnej platobnej bankomatovej karty vždy ku dňu, ktorý je posledným dňom obdobia, na ktoré má Člen zaplatený členský poplatok. Člen bol zo strany Prevádzkovateľa poučený o tom, že bližšie informácie o opakovaných platbách prostredníctvom Platobnej brány CardPay sú verejne dostupné na webovej  stránke Prevádzkovateľa Platobnej brány CardPay.

1.3.3. Každý ďalší členský poplatok /mesačné opakované predplatné/, okrem prvého členského poplatku, je Člen oprávnený uhrádzať:

 • prostredníctvom Platobnej brány CardPay v súlade s bodom 1.3.2.

1.4 Zánik členstva

Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že členstvo Člena v klube KOŠICE CROWS prevádzkovanom Prevádzkovateľom môže zaniknúť jedným z týchto spôsobov:

 • zrušenie členstva Člena na základe žiadosti Člena,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu nezaplatenia členského poplatku v stanovenej dobe,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu duplicitnej, pripadne viacnásobnej registrácie Člena,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu uvedenia nesprávnych, prípadne nepravdivých údajov o Členovi,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu porušenia VOP, resp. príslušných právnych predpisov Členom,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu zániku Prevádzkovateľa,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu odstúpenia Člena od tejto zmluvy pre zmenu VOP.

1.4.1. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že členstvo Člena v klube KOŠICE CROWS prevádzkovanom Prevádzkovateľom zaniká na základe žiadosti Člena o zrušenie členstva, ktorú Člen zašle e-mailom Prevádzkovateľovi na adresu membership@kosicecrows.sk, a to uplynutím posledného dňa mesiaca, na ktorý mal Člen zaplatený členský poplatok.

1.4.2. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že v prípade, ak Člen nezaplatí členský poplatok Prevádzkovateľovi riadne a včas, dochádza k pozastaveniu členstva Člena.

1.4.3. Na základe vzájomných dojednaní sa Člen zaväzuje, že nepristúpi k duplicitnej, resp. viacnásobnej registrácii a každý  Člen sa zaväzuje vykonať registráciu svojej osoby výlučne 1-krát. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že je Člen zaregistrovaný duplicitne, resp. viacnásobne, je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť členstvo neskôr registrovaného Člena, a to napriek zaplatenému členskému poplatku, a to bez nároku Člena na vrátenie  členského poplatku. Toto dojednanie spočívajúce v nevrátení členského poplatku napriek zrušeniu členstva Člena zároveň predstavuje zmluvnú pokutu, ktorú je Člen povinný Prevádzkovateľovi za porušenie vyššie uvedeného dojednania zaplatiť. Momentom zrušenia členstva Člena je v danom prípade moment, kedy je Prevádzkovateľom Členovi na Členom uvedenú e-mailovú adresu doručené oznámenie o zrušení členstva Člena z dôvodu porušenia vzájomne dojednaných VOP.

1.4.4. Člen potvrdzuje že je uzrozumený  o tom, že Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť členstvo Člena v klube KOŠICE CROWS v prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že zo strany Člena boli v rámci procesu registrácie uvádzané nesprávne, prípadne nepravdivé údaje o Členovi. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že Člen uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje v rámci procesu registrácie, je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť členstvo tohto Člena, a to napriek zaplatenému členskému poplatku, a to bez nároku Člena na vrátenie  členského poplatku. Toto dojednanie spočívajúce v nevrátení členského poplatku napriek zrušeniu členstva Člena zároveň predstavuje zmluvnú pokutu, ktorú je Člen povinný Prevádzkovateľovi za porušenie vyššie uvedeného dojednania zaplatiť. Momentom zrušenia členstva Člena je v danom prípade moment, kedy je Prevádzkovateľom Členovi na Členom uvedenú e-mailovú adresu doručené oznámenie o zrušení členstva Člena z dôvodu porušenia vzájomne dojednaných VOP.

1.4.5. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť členstvo Člena v  klube KOŠICE CROWS v prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že zo strany Člena boli vykonané úkony v rozpore s ustanoveniami týchto VOP, resp. príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi   právny vzťah Prevádzkovateľa a Člena, a to najmä úkony Člena, ktorými na strane Prevádzkovateľa vznikla hrozba škody, resp. ktorými na strane Prevádzkovateľa vznikla škoda. Pre tento prípad je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť členstvo tohto Člena, a to napriek zaplatenému členskému poplatku, a to bez nároku Člena na vrátenie  členského poplatku. Toto dojednanie spočívajúce v nevrátení členského poplatku napriek zrušeniu členstva Člena zároveň predstavuje zmluvnú pokutu, ktorú je Člen povinný Prevádzkovateľovi za porušenie vyššie uvedeného dojednania zaplatiť. Momentom zrušenia členstva Člena je v danom prípade moment, kedy je Prevádzkovateľom Členovi na Členom uvedenú e-mailovú adresu doručené oznámenie o zrušení členstva Člena z dôvodu porušenia vzájomne dojednaných VOP.

1.4.6. Člen súhlasí s tým, že v prípade zániku Prevádzkovateľa dochádza aj  k zániku členstva Člena v klube KOŠICE CROWS prevádzkovanom Prevádzkovateľom. V prípade zániku Prevádzkovateľa s právnym nástupníctvom nie sú nároky Člena existujúce voči právnemu nástupcovi Prevádzkovateľa nijako dotknuté.

1.4.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch, a to najmä v záujme zosúladenia VOP s platnými právnymi predpismi, ako aj v záujme zohľadňovania záujmov a odôvodnených potrieb Členov jednostranne meniť VOP, o čom Člena upovedomí formou e-mailovej správy zasielanej na e-mailovú adresu Člena zadanú Členom v rámci procesu registrácie. V prípade jednostrannej zmeny VOP Prevádzkovateľom je Člen oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, a to písomným odstúpením, ktoré doručí na e-mail membership@kosicecrows.sk s tým,  že ku dňu  doručenia odstúpenia Člena od tejto zmluvy členstvo Člena v klube KOŠICE CROWS zaniká. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu je Člen oprávnený využiť v lehote do 30 dní odo dňa zaslania e-mailovej správy Prevádzkovateľa obsahujúcej upovedomenie o zmenách VOP Prevádzkovateľom. Zánikom členstva Člena podľa tohto bodu nevzniká Členovi nárok na vrátenie alikvotnej časti členského poplatku. Zmeny VOP týkajúce sa technických alebo administratívnych údajov , ktoré nemajú žiaden vplyv na benefity Člena  nie sú dôvodom na odstúpenie Člena od tejto Zmluvy podľa tohto bodu.

1.4.8. Člen vykonaním úplného procesu registrácie potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že predmetom tejto zmluvy je poskytovanie elektronického obsahu zo strany Prevádzkovateľa inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie tohto obsahu sa začalo s výslovným súhlasom Člena a Člen úplnou registráciou potvrdzuje, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 písm. c/ a ods. 6 písm. l/ zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zároveň Člen potvrdzuje, že o tom bol riadne poučený.

Čl. 2

2.1 Právny vzťah Člena a Prevádzkovateľa

2.1.1. Okamihom doručenia potvrdenia Prevádzkovateľa o úspešnej registrácii Člena do klubu KOŠICE CROWS vzniká medzi Členom a Prevádzkovateľom záväzkovo-právny vzťah, a to vo forme inominátnej zmluvy v súlade s ust. § 51 zák. č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník. Na základe tejto zmluvy medzi Členom a Prevádzkovateľom nevzniká žiaden pracovný pomer, ako ani služobný pomer, prípadne iný pracovnoprávny vzťah alebo obdobný vzťah, ktorý by zakladal akýkoľvek závislý vzťah medzi Členom a Prevádzkovateľom. Táto zmluva nie je ani založením účasť Člena v združení, nakoľko sa nejedná o zmluvný typ zmluvy o združení upravený v ust. § 829 a násl. Občianskeho zákonníka. Výkon oprávnení Člena, ktorému na základe tejto zmluvy vzniknú, je Prevádzkovateľom ponechávaný výlučne na dobrovoľnej báze a na rozhodnutí Člena, t.j. Člen môže avšak nemusí vykonávať oprávnenia, ktoré mu v súlade s touto zmluvou po dobu jeho členstva v klube   prislúchajú.

2.1.2. Prevádzkovateľ a Člen potvrdzujú svoju vedomosť o tom, že ich záväzkovo-právny vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od okamihu vzniku členstva Člena špecifikovaného v ust. čl. 1, bod 1.1.5. týchto VOP až do jeho zániku v súlade s ust. čl. 1, podčl. 1.4. týchto VOP.

2.2 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

2.2.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorá Členovi vznikne zavineným porušením povinností Prevádzkovateľa, ako aj úmyselným porušením povinností Prevádzkovateľa a za škodu vzniknutú na zdraví alebo živote.

2.2.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Členovi:

 • v dôsledku vád a nedostatkov na strane poskytovateľa internetového pripojenia Člena (spočívajúceho napr. v nedostupnosti, či dočasnom výpadku internetového pripojenia),
 • na strane zriaďovateľa platobnej brány CardPay,
 • v prípade vyššej moci (vis maior), mimoriadneho stavu, či inej mimoriadnej situácie, vojnového stavu, mobilizácie a pod.

2.2.3. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený za účelom vykonávania údržby a opravy online klubu KOŠICE CROWS prístupného na web stránke www.kosicecrows.sk vykonávať odstávky web stránky www.kosicecrows.sk. Údržbu a aktualizáciu online klubu KOŠICE CROWS sa Prevádzkovateľ zaväzuje vykonávať, ak to dovolia technické okolnosti bez  odstávok web stránky www.kosicecrows.sk s tým, že v prípade ak rozsah opráv, úprav a aktualizácií nedovoľuje ich vykonanie bez odstávky web stránky www.kosicecrows.sk, je Prevádzkovateľ oprávnený na čas nevyhnutne potrebný túto odstávku vykonať. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že všetky plánované odstávky web stránky www.kosicecrows.sk budú z jeho strany oznámené Členovi vopred uverejnením oznámenia o plánovanej odstávke na web stránke www.kosicecrows.sk. Toto dojednanie neplatí v prípade, ak dôjde na web stránke www.kosicecrows.sk k neočakávanej technickej chybe, či poruche, ktorej odstránenie bude možné výlučne za odstávky web stránky. V prípadoch uvedených v tomto bode Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť Členovi z dôvodu technických porúch a nedostatkov a z dôvodu s tým spojenej odstávky web stránky www.kosicecrows.sk. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že v rámci možnosti a odôvodnených potrieb budú z jeho strany vykonávané údržby a opravy na web stránke www.kosicecrows.sk prioritne mimo hlavného užívacieho času, t.j. mimo času od 07.00 hod. do 22.00 hod.

2.2.4. Prevádzkovateľ a Člen sa zároveň dohodli, že za odstávky, resp. za obdobie kedy bude Členovi znemožnený prístup na web stránku klubu KOŠICE CROWS v súlade s bodom 2.2.3. týchto VOP, Členovi neprislúcha zľava, resp. nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného členského poplatku.

2.3 Práva a povinnosti Člena

2.3.1. Na základe zmluvného vzťahu medzi Členom a Prevádzkovateľom je Člen po dobu, po ktorú má riadne zaplatený členský poplatok oprávnený využívať benefity zodpovedajúce členstvu PREMIUM.

2.3.2. Člen sa v zmysle zmluvného vzťahu medzi ním a Prevádzkovateľom zaväzuje zdržať sa konania, ktorým by vo vzťahu ku tretím osobám vystupoval ako zamestnanec, či poverená osoba Prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzuje zdržať konania, v rámci ktorého by od ostatných Členov alebo Partnerov Prevádzkovateľa vyžadoval akékoľvek finančné prostriedky alebo poskytnutia akýchkoľvek nepeňažných plnení v súvislosti s účasťou Člena v klube KOŠICE CROWS prevádzkovanom Prevádzkovateľom. Porušenie tohto dojednania Členom sa považuje za porušenie VOP odôvodňujúce zrušenie členstva Člena v klube KOŠICE CROWS prevádzkovaného Prevádzkovateľom podľa podčlánku 1.4 bodu 1.4.5. týchto VOP.

2.3.3. Člen sa na základe týchto VOP zároveň zaväzuje zdržať konania, ktorým by bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa používal reklamné materiály Prevádzkovateľa, ochranné známky a logá Prevádzkovateľa, zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové materiálny prezentujúce Prevádzkovateľa, prípadne iné identifikátory, ktorým je možné identifikovať Prevádzkovateľa, a ktoré by zároveň mohli u tretích osôb vzbudiť dojem, že Člen je v pracovnom, služobnom, obchodno-právnom alebo inom obdobnom pomere s Prevádzkovateľom, ako aj zdržať sa konania, ktorým by realizoval jednania a verejné podujatia vystupujúc ako osoba v pracovnom, služobnom, obchodno-právnom alebo inom obdobnom pomere s Prevádzkovateľom. Porušenie tohto dojednania Členom sa považuje za porušenie VOP odôvodňujúce zrušenie členstva Člena v online klube SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom podľa podčlánku 1.4 bodu 1.4.5. týchto VOP.

Čl. 3

3.1 Záruka

3.1.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady služieb poskytovaných Členovi podľa VOP. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť momentom vzniku záväzkovo-právneho vzťahu medzi Členom a Prevádzkovateľom.

3.2 Reklamácia – reklamačný poriadok

3.2.1. V prípade vady súvisiacej s využívaním benefitov Membership klubu KOŠICE CROWS prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ako aj v prípade vady súvisiacej s platbou členských poplatkov a  je Člen oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa  reklamáciu.

3.2.2. Reklamáciu je Člen oprávnený uplatniť e-mailom, ktorý doručí Prevádzkovateľovi na adresu reklamacia@kosicecrows.sk, pričom  na vybavenie reklamácie je Prevádzkovateľ, t.j. občianske združenie KOŠICE CROWS,so sídlom: Ďurkov 107, 044 19 Ďurkov, Košice – okolie, IČO: 50248049, ktoré je zapísané v zozname občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR pod registračným číslom: VVS/1-900/90-48429.

3.2.3. Prevádzkovateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie Členom zašle Členovi potvrdenie o prijatí reklamácie, ktoré bude zo strany Prevádzkovateľa zaslané Členovi na e-mailovú adresu, ktorá bola Členom uvedená pri procese registrácie do registračného formulára. O spôsobe vybavenia reklamácie upovedomí Prevádzkovateľ Člena v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Členom. V prípade, ak je Prevádzkovateľ v omeškaní s vybavením reklamácie a reklamáciu Člena nevybaví v lehote do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, je Člen oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

3.2.4. V prípade, ak by reklamované vady boli Prevádzkovateľom posúdené ako vady odstrániteľné, má Člen nárok na poskytnutie primeranej zľavy, prípadne na doplnenie toho, čo chýba. Ak by sa jednalo o vady opakujúce sa alebo vady, ktoré nemožno odstrániť, a pre ktoré nemožno poskytovaný benefit riadne alebo dohodnutým spôsobom užívať, je Člen oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. 4

4.1 Zásady a podmienky používania klubu KOŠICE CROWS Prevádzkovateľa

4.1.1. Člen prehlasuje, že súhlasí so zásadami a podmienkami používania klubu KOŠICE CROWS prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ako aj so zásadami a podmienkami používania s tým spojeného e-katalógu.

4.1.2. Akékoľvek podnety alebo sťažnosti je Člen oprávnený zasielať Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu membership@kosicecrows.sk s tým, že tieto podnety a sťažnosti sa Prevádzkovateľ zaväzuje vybaviť v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia. V prípade, ak bude podnet alebo sťažnosť Člena Prevádzkovateľom vyhodnotená ako nedôvodná, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vybaviť túto sťažnosť alebo podnet bez povinnosti oznámenia písomného stanoviska Členovi.

4.1.3. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, aby akákoľvek komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Členom prebiehala vo forme elektronickej komunikácie, a aby akékoľvek doklady boli medzi Prevádzkovateľom a Členom zasielané elektronicky – e-mailom, a to:

 • zo strany Člena Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v týchto VOP
 • zo strany Prevádzkovateľa Členovi na e-mailovú adresu Člena uvedenú Členom v rámci procesu registrácie Člena do klubu KOŠICE CROWS prevádzkovaného Prevádzkovateľom.

4.1.4. Člen výslovne súhlasí so zasielaním ponúk, notifikácií, ako aj ďalších marketingových produktov zo strany Prevádzkovateľa Členovi, a to po celú dobu trvania členstva Člena v klube KOŠICE CROWS.

 1. Ochrana osobných údajov
 2. Uskutočnením registrácie dáva člen prevádzkovateľovi výslovný súhlas s aplikáciou VOP a zároveň so spracovaním osobných údajov o členovi, ktoré mu člen poskytol, a to v súlade so zákonom   18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, sú získavané výlučne na účely uvedené v zmluve a VOP, pričom prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zabraňuje ich neoprávnenému sprístupneniu tretím osobám a ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.
 4. Osobné potrebné pre komunikáciu s členom budú použité výhradne pre účely registračného a rezervačného systému, pre účely interných rozborov a analýz, slúžiacich k vyhodnoteniu systému. Kontaktné údaje členov slúžia predovšetkým na zabezpečenie plnenia záväzkov prevádzkovateľa vyplývajúce zo zmluvy ako aj na informácie členov o budúcich ponukách a akciách, pokiaľ s tým vyjadrili svoj súhlas.
 5. Člen v pozícii dotknutej osoby má právo požadovať opravy a úpravy v osobných údajoch, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo požadovať ich zničenie alebo vymazanie z databáz prevádzkovateľa, najskôr však potom, čo došlo k zániku jeho členstva.

Čl. 5

5.1 Záverečné ustanovenia

5.1.1. Tieto VOP tvoria základný právny rámec pre záväzkovo-právny vzťah vzniknutý medzi Prevádzkovateľom a Členom. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

5.1.2. Prevádzkovateľ a Člen sa zaväzujú, že akékoľvek vzájomné spory a nezhody budú riešiť dohodou. Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Členom môžu byť riešené aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Člen zároveň potvrdzuje, že zo strany Prevádzkovateľa bol poučený o Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). V prípade nemožnosti urovnania prípadných sporov Prevádzkovateľa a Člena mimosúdne, t.j. dohodou, sú na riešenie sporov Člena a Prevádzkovateľa príslušné všeobecné súdy SR.

5.1.3. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie týchto VOP bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo nevykonateľné, je neplatným alebo nevykonateľným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy týchto VOP alebo z ich obsahu nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu týchto VOP.

5.1.4. Prípadné individuálne dojednania medzi Prevádzkovateľom a Členom majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že pre platnosť a účinnosť individuálnych dojednaní, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami VOP musia byť tieto individuálne dojednania vyjadrené v písomnej forme, a to buď vo forme dohody Prevádzkovateľa a Člena alebo vo forme písomného potvrdenia Prevádzkovateľa o individuálnych dojednaniach.

5.1.5. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že v prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v bode 5.1.3 týchto VOP, Prevádzkovateľ vykoná bezodkladne doplnenie podmienok podľa týchto VOP tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia. Uvedené doplnenie Prevádzkovateľ nevykoná iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným a vykonateľným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu.

5.1.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 6.11.2019. Akékoľvek zmeny VOP vykonané Prevádzkovateľom nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke www.kosicecrows.sk.

S Vašimi otázkami a pripomienkami k Všeobecným obchodným podmienkam pre Členov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.